zwrot  Zakupy na raty 10 x 0%
darmowa dostawa zawsze darmowa dostawa na cały asortyment 
 
Montaż rusztowań

Rusztowania - pojęcie i definicja


Definicja rusztowania budowlanego mówi o konstrukcji, która ma pokłady różnej długości. Montowane są z elementów rusztowaniowych, bezpośrednio na miejscu zastosowania. Wykorzystywane do różnych prac, po ich wykonaniu są demontowane. Są to zatem konstrukcje tymczasowe, wznoszone w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracujących osób, które zajmują się wznoszeniem, konserwacją, naprawą lub rozbiórką budynków. Dzięki rusztowaniom pracownicy mają umożliwiony dostęp do tych obiektów. Według norm i przepisów prawa, rusztowania mogą być montowane, eksploatowane i demontowane według dokumentacji i instrukcji producenta dla rusztowań systemowych albo projektu indywidualnego- dla rusztowań innych niż systemowe.

Według norm właściwie zmontowane rusztowania muszą:

 1. Zapewnić pomost o odpowiedniej powierzchni roboczej
 2. Zapewnić bezpieczną komunikację i dostęp do stanowiska pracy
 3. Posiadać konstrukcję o odpowiedniej stabilności dostosowaną do przenoszenia obciążeń
 4. Zapewnić możliwość wykonania robót w ergonomicznej pozycji
 5. Posiadać balustradę i piony komunikacyjne
 6. Zabezpieczać przedmioty przed spadaniem oraz zapewnić bezpieczeństwo przechodniów

Klasyfikacja i podział rusztowań budowlanych


 

Podstawowy podział rusztowań mówi o:

 1. Rusztowaniach roboczych
  • konstrukcja, budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu;
 2. Rusztowaniach ochronnych
  • konstrukcja budowlana, tymczasowa, służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów;

Inne klasyfikacje rusztowań:

 1. Kryterium konstrukcyjne
  • rusztowania ramowe
  • rusztowania modułowe
  • rusztowania stojakowe (rurowo-złączkowe)
  • rusztowania kozłowe
  • rusztowania wspornikowe
  • rusztowania specjalne
 2. Kryterium - sposób użytkowania
  • rusztowania nieruchome
  • rusztowania jezdne
 3. Kryterium materiałowe
  • rusztowania drewniane
  • rusztowania stalowe
  • rusztowania aluminiowe
  • rusztowania włókna szklanego
 4. Kryterium kotwienia
  • rusztowania wiszące
  • rusztowania przyścienne
  • rusztowania wolnostojące
Klasyfikacje i czynniki środowiska pracy montera rusztowań


Monter rusztowań - definicja zawodu

Montaż i demontaż rusztowań może być wykonywany tylko przez osoby przeszkolone w zakresie montażu i eksploatacji rusztowań. Monter rusztowań budowlanych jest pracownikiem budowlanym, którego głównym zadaniem jest prawidłowe, zgodne ze stosowną instrukcją lub projektem, montowanie i demontowanie rusztowań.

Opis zawodu

Monter rusztowań zajmuje się montażem i ustawianiem rusztowań, tak by umożliwić prace:

 • na pomostach,
 • na budowach,
 • w zakładach przemysłowych,
 • wewnątrz budynków,
 • na wieżach,
 • na kominach,
 • w innych miejscach

Montaż odbywa się na podstawie projektów i instrukcji. Monter ma za zadanie dobrać elementy do wykonania rusztowania, sprawdzić jakość tych części oraz odpowiednio przystosować teren pod konkretne rusztowanie.

Kolejność czynności:

 • połączenie metalowych rur i elementów ramowych (klamrami i złączkami),
 • ułożenie pomostów roboczych,
 • zabezpieczenie pomostów,
 • sprawdzenie poszczególnych poziomów konstrukcji

Wykwalifikowany monter może wykonywać rusztowania:

 • nietypowe
 • w halach wystawowych (w celach reklamowych)
 • wolnostojące (ekspozycja reklam)
 • tymczasowe wiaty z elementów rusztowań

Po zakończeniu prac zajmuje się demontażem rusztowania.

Czynniki środowiska pracy związane z pracą montera rusztowań


 

 • czynniki mogące powodować wypadki
 • czynniki fizyczne (promienie UV, hałas, zmienne warunki atmosferyczne)
 • czynniki chemiczne i pyły (farby, rozpuszczalniki, związki chemiczne typowe dla danej grupy przemysłowej – rusztowania przemysłowe)
 • czynniki biologiczne (ptaki, gryzonie, choroby odzwierzęce)
 • czynniki ergonomiczne psychospołeczne i związane z organizacją pracy (wymuszona pozycja ciała, nadmierny wysiłek, przedłużający się lęk związany z praca na wysokości)

Zagrożenia związane z wykonywaniem zawodu montera


 

 • praca na wysokości, które pociąga za sobą ryzyko urazów w wyniku upadku z wysokości
 • możliwość urazów związanych z używaniem narzędzi ręcznych, przenoszeniem ciężarów
 • zagrożenie porażeniem prądem
 • narażenie na czynniki atmosferyczne (niskie lub wysokie temperatury, opady, wiatr)

 


Montaż, demontaż i eksploatacja rusztowania


Ogólna specyfikacja dotycząca ustawiania, odbioru, eksploatacji i demontażu rusztowań budowlanych:

 1. Wymagania dotyczące montażu

  • przeprowadzają go osoby przeszkolone , pod kierunkiem uprawnionej osoby
  • podłoże powinno odpowiadać wymaganiom PN-M-47900-2:1996, pod względem nośności, odwodnienia, ukształtowania i wzmocnienia
  • w zależności od rodzaju rusztowania - ustawienie siatki konstrukcyjnej poziomej lub pionowej
  • kotwienie rusztowań zgodnie z normą PN-M-47900-2:1996
  • ustawienie pomostów roboczych i zabezpieczających stosownie do obciążenia, wyposażenie ich w poręcze i krawężniki
  • zapewnienie pionów komunikacyjnych zgodnie z normą PN-M-47900-2:1996
  • instalacja wysięgników transportowych zgodnie z ww. normą
  • zgodne z normą wykonanie wież szybowych
  • zabezpieczenie rusztowania ruchomego przed samoczynnym, niezamierzonym przemieszczeniem się
 2. Demontaż rusztowań

  • należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta
  • może nastąpić po zakończeniu robót wykonywanych z tego rusztowania
  • przeprowadza się dopiero po usunięciu wszystkich materiałów i narzędzi
  • niedopuszczalne jest zrzucanie elementów z wysokości
  • częściowy demontaż jest dopuszczalny w miarę postępu prac z najwyższego pomostu
  • po przeprowadzeniu demontażu należy oczyścić, przejrzeć i posegregować elementy rusztowania
 3. Odbiór rusztowania

  Procedura, która poprzedza oddanie zmontowanego rusztowania do eksploatacji. Odbioru rusztowania dokonuje inspektor nadzoru lub inżynier budowy, zgodnie ze ściśle określoną procedurą. Dokument potwierdzający to protokół odbioru rusztowania.

 4. Przeglądy rusztowania w trakcie eksploatacji

  • przeglądy codzienne - wykonywane przez osoby użytkujące rusztowanie, czyli pracujących nań pracowników,
  • przeglądy dekadowe - przeprowadzane co 10 dni przez konserwatora rusztowań lub pracownika inżynieryjno-technicznego,
  • przeglądy doraźne - przeprowadzane po dłuższej niż dwutygodniowa przerwie eksploatacji rusztowania oraz po każdej burzy o sile wiatru powyżej - w skali Beauforta

 Odbiór zmontowanych rusztowań


Rusztowanie nie może być eksploatowane przed dokonaniem odbioru.

Najważniejsze działanie podczas budowy i eksploatacji każdego rusztowania to odbiór techniczny rusztowania. Warunkuje ono możliwość eksploatacji wykonanego montażu. Po zakończeniu montażu rusztowania wykonuje się jego przegląd przy udziale zamawiającego i przekazuje do eksploatacji.

Przegląd rusztowania, który jest niezbędny przed odbiorem polega na:

 1. sprawdzeniu stanu podłoża
 2. sprawdzeniu posadowienia rusztowania
 3. sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej
 4. sprawdzeniu stężeń
 5. sprawdzeniu zakotwień rusztowania
 6. sprawdzeniu pomostów roboczych i zabezpieczających
 7. sprawdzeniu komunikacji
 8. sprawdzeniu urządzeń piorunochronnych
 9. sprawdzeniu usytuowania względem linii energetycznych
 10. sprawdzeniu zabezpieczeń rusztowań

Wynikiem przeglądu jest sporządzenie protokołu odbioru rusztowania.

Poniżej wzór podawany przez Serwis Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań:

Protokół odbioru technicznego rusztowania

 

 1. Numer rejestracyjny protokołu
 2. Data odbioru rusztowania
 3. Wykonawca montażu rusztowania
 4. Użytkownik rusztowania (zleceniodawca montażu
 5. Miejsce montażu rusztowania i jego powierzchnia (objętość)
 6. Typ rusztowania
 7. Dopuszczalna nośność podestów roboczych: 1,5 kN/m2; 2 kN/m2; 2,5 kN/m2
 8. Wykonawca przekazał użytkownikowi następujące dokumenty odbiorowe:
  1. dokumentację techniczną (statykę) rusztowania,
  2. instrukcję eksploatacji rusztowania,
  3. inne: (wymienić)
 9. Oświadczenie: wykonawca stwierdza, że rusztowanie opisane niniejszym protokołem jest kompletne, zostało zmontowane zgodnie ze sztuka budowlaną, dokumentacją techniczno-eksploatacyjną (dawniej DTR) i instrukcją montażu wydaną przez producenta oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy. Montaż wykonali uprawnieni montażyści. Komisja odbiorowa stwierdza, że rusztowanie nadaje się do eksploatacji bez uwag.
 10. Skład komisji odbiorowej (imiona i nazwiska oraz podpisy)
 11. Data zgłoszenia rusztowania do demontażu

 Montaż i eksploatacja rusztowań - aspekty prawne


Wymogi odnośnie konstrukcji i użytkowania rusztowań w Polsce są szczegółowo regulowane przez normy serii PN-M-47900 z 1996r.

Spis podstawowych norm i rozporządzeń oraz innych opracowań dotyczących rusztowań

 • PN-M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry
 • PN-M-47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur
 • PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe
 • PN-M-47900-4 Rusztowania stojące metalowe robocze - Złącza
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)
 • Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa - Rusztowania Systemowe stojące nieruchome robocze - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego - Ośrodek Certyfikacji Wyrobów

Certyfikacja rusztowań

Certyfikacja na znak "B" jest dobrowolna, więc rusztowania budowlane dopuszczone są do stosowania bez obowiązku certyfikacji. W Polsce rusztowania certyfikuje wyłącznie IMBiGS, a certyfikat wydawany jest na 3 do 5 lat.

Kryteria oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa

 • zgodność z dokumentacją
 • oznakowanie rusztowania
 • wytrzymałość konstrukcji rusztowań i podestów
 • stateczność rusztowań
 • urządzenia piorunochronne
 • urządzenia ostrzegawcze
 • urządzenia transportowe
 • zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi i przedmiotów
 • wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu rusztowań- wysiłek fizyczny przy przygotowaniu podestu do pracy
 • wygoda pracy na rusztowaniu
 • zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montażu rusztowań
 • forma redakcyjna, graficzna i wydawnicza instrukcji

Monterzy rusztowań - wymagania

Również osoby wykonujące montaż czyli monterzy rusztowań muszą legitymować się stosownymi dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje - dyplomy i certyfikaty wydane przez instytucje powołane do przeprowadzania szkoleń i kształcenia pracowników budowlanych (w tym monterów rusztowań).

 

Nasi klienci świadczą o nas!
 
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Załóż konto
Infolinia 74 857 03 39
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium